Asbestipurkutyöt asiantuntevasti

Ota yhteyt­tä

Tarkka, tehokas ja turvallinen

Abe­tec on tur­val­li­nen valin­ta sil­loin, kun tar­vit­set luo­tet­ta­vaa, vas­tuul­lis­ta ja ammat­ti­tai­tois­ta asbes­ti­pur­ka­jaa remont­ti­koh­tee­see­si. Olem­me asbes­ti­pur­ku­töi­den vas­tuul­li­nen ja asian­tun­te­va toi­mi­ja, joka hoi­taa remon­toin­ti­koh­teen pur­ku­työt aina tar­kas­ti, tehok­kaas­ti ja ennen kaik­kea tur­val­li­ses­ti, puh­das­ta sisäil­maa vaa­lien. Teem­me kaik­kien remon­toin­ti­koh­tei­den pur­ku­työt aina tur­val­li­suus- ja suo­jaus­mää­räys­ten mukai­ses­ti. Toi­min­ta-aluet­tam­me on Ete­lä-Suo­mi.

Asbes­ti­pur­ku­työt ovat luvan­va­rai­sia ja sik­si ne tulee suo­rit­taa aina alaan eri­kois­tu­nei­den hen­ki­löi­den toi­mes­ta. Abe­tecil­la kaik­ki pur­ku­työn­te­ki­jät ovat kou­lu­tuk­sen saa­nei­ta, hyväk­syt­ty­jä asbes­ti­pur­ka­jia, joil­la on vank­ka koke­mus ja tun­te­mus alal­ta. Kaik­ki työn­te­ki­jäm­me kuu­lu­vat asbes­ti­pur­ku­työ­hön päte­vien hen­ki­löi­den rekis­te­riin. Luo­tet­ta­vat asbes­ti­pur­ka­jam­me suo­rit­ta­vat kaik­ki pur­ku­työt var­mis­taen, että talo­si sisäil­maan ei jää asbes­ti­pö­lyä ja sinä voit hen­git­tää levol­li­sin mielin.

Asbestipurkutyöt luotettavasti

Abe­tecil­la pur­ku­työt hoi­de­taan aina tapaus­koh­tai­ses­ti löy­ty­neet asbes­ti­laa­dut ja -pitoi­suu­det huo­mioon ottaen. Nou­da­tam­me aina täs­mäl­li­ses­ti voi­mas­sa ole­via tur­val­li­suus- ja suo­jaus­mää­räyk­siä. Teem­me pur­ku­töis­tä kir­jal­li­sen tur­val­li­suus­suun­ni­tel­man, jos­ta käy ilmi kaik­ki toi­men­pi­teet, jot­ka tulem­me teke­mään työn ja työym­pä­ris­tön tur­val­li­suu­den varmistamiseksi.

Lain­mu­kai­nen asbes­ti­kar­toi­tus on täy­ty­nyt suo­rit­taa ennen kuin voim­me aloit­taa pur­ku­työt koh­tees­sa. Asbes­ti­kar­toi­tuk­sen yhtey­des­sä laa­di­tun laki­sää­tei­sen asbes­ti­kar­toi­tus­ra­por­tin avul­la tie­däm­me tar­kas­ti kaik­ki kar­toi­te­tut koh­teet ja niis­tä löy­ty­neet asbes­ti­pi­toi­suu­det. Rapor­tin avul­la pys­tym­me myös arvioi­maan mate­ri­aa­lin käsit­te­lyn ris­kialt­tiu­den eli sen, kuin­ka pölyä­vää asbes­ti on. Näin voim­me vali­ta pur­ku­tek­nii­kan aina koh­tee­seen par­hai­ten sovel­tu­val­la ja tur­val­li­sim­mal­la tavalla.

Miten asbestipurku tehdään?

Aloi­tam­me pur­ku­työt eris­tä­mäl­lä var­si­nai­sen pur­ku­koh­teen muis­ta tilois­ta ja suo­jaa­mal­la koh­teen huo­lel­li­ses­ti. Var­si­nai­set asbes­ti­pur­ku­työt teem­me niin, että asbes­ti­pö­lyä muo­dos­tuu työn aika­na mah­dol­li­sim­man vähän, ja huo­leh­dim­me sii­tä, että syn­ty­nyt pöly pois­te­taan heti syn­ty­mis­koh­tees­saan. Pidäm­me huo­len myös asbes­ti­jät­teen asian­mu­kai­ses­ta hävit­tä­mi­ses­tä. Lopuk­si pur­ku­töi­den jäl­keen var­mis­tam­me vie­lä mit­tauk­sen avul­la, ettei asbes­tia ole altis­tu­mi­sa­lu­eel­la enem­pää kuin 0,01 kui­tua kuu­tio­sent­ti­met­ris­sä ilmaa. Var­mis­tam­me näin, että altis­tu­mi­sa­lue on huo­lel­li­ses­ti puh­dis­tet­tu asbes­tis­ta sekä asbes­ti­pi­toi­sis­ta mate­ri­aa­leis­ta ja ilma on puhdasta.

Missä asbestia on?

Asbes­tia sisäl­tä­vät raken­nus­ma­te­ri­aa­lit oli­vat ennen nii­den kiel­tä­mis­tä 1990-luvul­le saak­ka erit­täin ylei­ses­ti käy­tet­ty­jä. Vuon­na 2016 astui voi­maan laki­muu­tos, jon­ka myö­tä kaik­kiin ennen vuot­ta 1994 val­mis­tu­nei­siin raken­nuk­siin on teh­tä­vä asbes­ti­kar­toi­tus pur­ku­töi­tä sisäl­tä­vän remon­tin yhtey­des­sä. Pur­ku­töi­tä voi­daan teet­tää sekä sisä- että ulko­ti­lois­sa ainoas­taan nii­hin raken­tei­siin, joi­hin on suo­ri­tet­tu asian­mu­kai­nen kartoitus.

Asbes­tia voi­daan löy­tää lähes mis­tä tahan­sa van­hem­pien raken­nus­ten osis­ta, sil­lä sitä käy­tet­tiin hyvin monen­lai­sis­sa mate­ri­aa­leis­sa aina kel­la­ris­ta kat­toon. Asbes­ti­pi­toi­sia mate­ri­aa­le­ja oli­vat esi­mer­kik­si eri­lai­set put­ket, lii­mat, eris­teet, maa­lit, sei­nä- ja lat­tia­le­vyt sekä tape­tit. Sik­si myös kodin pie­net pur­ku­töi­tä vaa­ti­vat remon­tit, kuten van­ho­jen tapet­tien uusi­mi­set ovat ris­kialt­tii­ta, ilman asian­tun­te­vaa kartoitusta.

Mikä­li kar­toi­tuk­ses­sa löy­de­tään asbes­ti­pi­toi­suuk­sia, pur­ku­työ tulee teet­tää kou­lu­te­tuil­la asbes­ti­pur­ka­jil­la. On siis ensiar­voi­sen tär­ke­ää jät­tää niin pie­net kuin suu­ret­kin pur­ku­työt alaan eri­kois­tu­neen ammat­ti­lai­sen hoi­det­ta­vak­si. Onnis­tu­neen remon­tin ja ter­veel­li­sen ilman­laa­dun edel­ly­tys on asian­tun­te­muk­sel­la hoi­de­tut purkutyöt.

Yhteystiedot

Abetec Oy

Puh. 0400 383 090
info@abetec.fi

Osoi­te

Päi­vö­län­tie 15F

00730 Hel­sin­ki

Y-tun­nus: 2732255-2

Lähetä meille viestiä